BAN KHÁCH MỜI

TRẦN QUỐC TUẤN

Trưởng ban khách mời

CÔNG TY TNHH SENTA HOMES

NGÔ ĐẮC SĨ

Hỗ trợ khách mời

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHILY

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Định hướng khách mời

BÙI TUẤN LONG

Chăm sóc khách mời

PRIX PRODUCTION

BAN KHÁCH MỜI